ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

НА ЛУНАТОНЕ – БГ ООД

Чл.1 Настоящите Общи условия за ползване на интернет страницата на ЛУНАТОНЕ – БГ ООД  и предоставяните с това услуги  уреждат отношенията между ЛУНАТОНЕ – БГ ООД и всяко лице, наричано за краткост Потребител, което ползва интернет страницата на ЛУНАТОНЕ – БГ ООД и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите условия интернет страницата на ЛУНАТОНЕ – БГ ООД е www.lunatone-bg.com

Чл.2.  Потребителите по смисъла на настоящите условия са две категории:

Ал.1. Активен потребител е този, който посещава интернет страницата на ЛУНАТОНЕ – БГ ООД и във формата за контакт въвежда мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Данните, които предоставя, зависят от целите на ползването – в случая предимно запитвания.

Ал.2. Неактивен потребител е този, който посещава интернет страницата на ЛУНАТОНЕ – БГ ООД  без да ползва формата за контакт.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на интернет страницата на ЛУНАТОНЕ – БГ ООД  и се считат за приети от Потребителя с влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се счита за информиран и се съгласява ЛУНАТОНЕ – БГ ООД да му изпраща съобщения, електронна поща и повиквания за целите на директния маркетинг и реклама на услуги и продукти, предоставяни от  ЛУНАТОНЕ – БГ ООД или от трети лица. ЛУНАТОНЕ – БГ ООД осигурява възможност за всеки Потребител при получаване на повикване, съобщение или електронна поща с цел директен маркетинг да изрази несъгласие за бъдещо получаване на подобни съобщения. ЛУНАТОНЕ – БГ ООД изпълнява всеки отказ от страна на Потребителя за получаване на бъдещи съобщения с маркетингова цел.

Чл.5. Забранено е нарушаването на авторски и сродни права на www.lunatone-bg.com, права върху търговски марки или други права на интелектуалната собственост.

Чл.6. Всеки Потребител, който посещава интернет страницата на ЛУНАТОНЕ – БГ ООД, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи условия чрез изпращане на лично съобщение през формата за запитвания.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на интернет страницата на ЛУНАТОНЕ – БГ ООД, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение през формата за запитвания.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините за ползване на интернет страницата на ЛУНАТОНЕ – БГ ООД както и до предоставяните чрез сайта услуги, може да бъде потърсена през формата за запитвания.

Чл.9. ЛУНАТОНЕ – БГ ООД  се задължава да пази тайната на кореспонденцията както и да не разгласява персоналната информация, предоставена от Потребителите, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. ЛУНАТОНЕ – БГ ООД си запазва правото да не отговаря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. ЛУНАТОНЕ – БГ ООД не отговаря пред Потребителя за:

Ал.1. Загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползването на  интернет страницата на ЛУНАТОНЕ – БГ ООД  и на услуги през нея, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. Неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. Претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване функционалността на интернет страницата;

Чл.12. ЛУНАТОНЕ – БГ ООД не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната Потребител не може да ползва частично или напълно функционалността, предоставяна на интернет страницата на ЛУНАТОНЕ – БГ ООД.

Чл.13. ЛУНАТОНЕ – БГ ООД обработва личните данни на физическите лица, активни Потребители, при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.14. ЛУНАТОНЕ – БГ ООД си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия както и структурата на своята интернет страница, за което не е длъжно да уведомява Потребителите.

Чл.15. За всички въпроси, неуредени в тези Общи условия, се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.16. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане с взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.